Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POKROWCZAKI.PL

z dnia 01.01.2019 roku

 

 

§ 1

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

b) Kodeks cywilny, KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

c) Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

e) [Podmiot] Prowadzący Sklep [Internetowy] - LAMEL Brands Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LAMEL Brands Sp. z o.o.”;

f) Produkt/produkty – towar/towary prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;

g) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pokrowczaki.pl określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki świadczenia usług, warunki zawarcia i rozwiązania umowy sprzedaży oraz procedurę reklamacyjną;

i) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

j) Serwis – serwis internetowy w domenie www.pokrowczaki.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

k) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pokrowczaki.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Produkty, a Klient może w szczególności składać Zamówienia;

l) Sprzedawca – LAMEL Brands Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LAMEL Brands Sp. z o.o.”;

ł) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Mariuszem Wołoszynem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „LAMEL Brands Sp. z o.o.”, a Kupującym, nawiązana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

m) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z późn.zm.);

n) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 650 z późn.zm.);

o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.pokrowczaki.pl, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem owego Sklepu oraz  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego.

2. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga każdorazowo uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.

3. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób jasny i przejrzysty oraz w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pokrowczaki.pl.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego bądź innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Sklep internetowy, działający pod adresem: pokrowczaki.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę: Mariusza Wołoszyna, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: LAMEL Brands Sp. z o.o., posiadającego NIP: PL5993180411 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy sklepu, Strony Internetowej Sklepu, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów i wzorców zamieszczanych na stronie Sklepu Internetowego (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie oraz za wyraźną, uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu Internetowego było dla użytkowników Internetu możliwe z użyciem wszelkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz rodzajów połączeń internetowych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta aktualnego systemu operacyjnego i graficznej przeglądarki internetowej.

9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę oraz złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i Rejestracja

1. Użytkownicy mają możliwość dokonania nieodpłatnej rejestracji w Sklepie internetowym, prowadzącej bezpośrednio do założenia konta. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówienia również użytkownikom niezalogowanym i nieposiadającym konta w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu, bądź poprzez zintegrowanie danych za pośrednictwem wybranych portali takich jak Facebook, Google oraz PayPal.

3. Warunkiem rejestracji oraz warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez LAMEL Brands Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego niniejszy sklep.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody prowadzącego sklep.

6. Prowadzący Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny brutto Produktów.

2. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty (invitatio ad offerendum) przez Kupującego w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową pokrowczaki.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości, sposobu płatności i dostawy.

5. Wybór zamawianych przez Kupującego Produktów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

6. Do chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych do zrealizowania postanowień zawieranej umowy oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Kupującego.

9. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.

10. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia i weryfikacji. W razie niemożności skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, informując o tym w miarę możliwości Kupującego. W przypadku zapłacenia przez Kupującego ceny, Sprzedawca niezwłocznie zwróci dokonaną przedpłatę, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o anulowaniu zamówienia.

11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o zaistniałej sytuacji, w tym o ewentualnym terminie dostępności danego Produktu. W przypadku trwałej niedostępności zamówionego Produktu, zawarta umowa sprzedaży jest nieważna bądź wygasa, w zależności od tego kiedy powstał stan owej niedostępności. O fakcie nieważności bądź wygaśnięcia umowy Kupujący zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o wygaśnięciu umowy.

12. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5

Płatność

1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.

2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność:

a) online obsługiwaną przez IAI Pay

b) za pobraniem.

3. W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący.
4. Momentem zapłaty ceny jest moment uznania na rachunku Sprzedawcy.

§ 6

Dostawa

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, a wysyłka zakupionych Produktów następuje na adres dostawy wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie poprzedzającym złożenie Zamówienia.

3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

4. Wysyłka zamówionych Produktów nastąpi niezwłocznie po zapłacie przez Kupującego ceny.

6. W przypadku dokonania przez Kupującego zamówienia obejmującego większą liczbę Produktów, Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy wykraczającymi poza te zaakceptowane przez niego koszty przy składaniu zamówienia.

7. Dostawa zakupionych Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego.

8. W czasie trwania promocji w Sklepie, bądź w okresie świątecznym (w szczególności w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia) czas oczekiwania na wysyłkę Produktu może się wydłużyć w zależności od liczby zamówień promocyjnych składanych przez Klientów.

9. Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów, z wyjątkiem kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę.  W takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego Regulaminu, przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta osobiście bądź przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, aczkolwiek użycie formularza nie jest obowiązkowe. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży konieczne jest złożenie jednoznacznego oświadczenia informującego Sprzedawcę o podjętej decyzji. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności może zostać przesłane w formie pisemnej na adres LAMEL Brands Sp. z o.o. ul. Żwirowa 134, 66-400 Gorzów Wielkopolski, bądź też może zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną na następujący adres mailowy: bok@pokrowczaki.pl.

4. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

5. Koszt dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu towaru i zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonuje weryfikacji, czy zwracany Produkt nie nosi śladów użytkowania wykraczających poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrotu otrzymanych od kupującego Konsumenta płatności,  w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca dokonuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zwrócony towar zawiera ślady użytkowania wykraczające poza  zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia wobec Konsumenta z roszczeniem o odszkodowanie lub złożenia oświadczenia o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

10. Zakupione Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży, od której Kupujący odstąpił, należy odesłać rzecz na adres: LAMEL Brands Sp. z o.o. ul. Żwirowa 134, 66-400 Gorzów Wielkopolski niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zakupiony towar zostanie odesłany przez Państwa przed upływem 14-dniowego terminu.

§ 8

Reklamacje

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Produktu (rękojmia za wady) są określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu względem Przedsiębiorcy jest wyłączona.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów będących przedmiotem zawartej przez Kupującego ze Sprzedającym umowy sprzedaży, Kupujący winien skierować drogą elektroniczną na adres bok@pokrowczaki.pl, bądź pisemnie na adres LAMEL Brands Sp. z o.o. ul. Żwirowa 134, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego, bądź adres e-mail Kupującego.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez podmiot prowadzący Sklep internetowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca, rozpatrując złożoną przez Kupującego reklamację, będzie kierował się postanowieniami umowy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową, bądź w formie pisemnej na adres podany przy składaniu zamówienia lub na adres wskazany w liście zawierającym reklamację.

§ 9

Gwarancja

1. Produkty oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta danego Produktu, bądź dystrybutora.

2. W przypadku, gdy dany Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w sposób widoczny na stronie Sklepu Internetowego.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych, warunkujące w szczególności zgodność postępowania z RODO, zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Sprzedawca równocześnie informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia składane Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres mailowy: bok@pokrowczaki.pl.

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu, bądź odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdyby Klient nie akceptował zmienionej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

4.    Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

….....................................................

(imię i nazwisko)

…....................................................

 

…....................................................

(adres)

…...................................................

(nr tel./adres poczty elektronicznej)

 

Dane do wysyłki:

 

LAMEL Brands Sp. z o.o. ul. Żwirowa 134, 66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: bok@pokrowczaki.pl

nr tel.735-552-442

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

 

 Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży obejmującej następujące rzeczy:

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 zawartej w dniu …........................................, numer zamówienia: ….....................................................

 

 

 

 

….................................................................

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel