Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, tj. podmiotem zarządzającym Twoimi danymi osobowymi, jest Mariusz Wołoszyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LAMEL Brands Sp. z o.o.” (zwany dalej jako: „Firma”) prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem www.pokrowczaki.pl (zwany dalej jako: „Sklep [Internetowy]”). Dane osobowe zbierane przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również RODO.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Firma przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, albowiem jest to niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi konta, w tym do:

- utworzenia i zarządzania Twoim kontem,

- obsługi utworzonego przez Ciebie konta i obsługi zamówienia,

- rozwiązywania ewentualnie powstałych problemów technicznych,

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizowania zamówień i płatności za produkty zakupione w owym Sklepie,

- realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

- kompleksowej obsługi reklamacji, w sytuacji, w której dobrowolnie dokonasz stosownego zgłoszenia reklamacyjnego,

- obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),

- kontaktu z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług lub sprzedażą naszych produktów,

- zapewnienia prawidłowej obsługi i realizacji usług płatniczych.

Nadto Firma ze swej strony jest zobligowana przepisami prawa do przetwarzania Twoich danych w celach rachunkowych (księgowych) oraz podatkowych.

 

Po wyrażeniu przez Ciebie dobrowolnej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:

- skontaktowania się z Tobą drogą mailową, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

- prowadzenia działań marketingowych,

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

- zapisywania danych w plikach cookies.

Miej na uwadze, że w każdym czasie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zrobisz to w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Dopóki nie wycofasz zgody, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach wskazanych poniżej, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:

- przeprowadzanie badań i analiz Sklepu Internetowego, na przykład w celu kontrolowania funkcjonalności naszego sklepu, poprawy jakości świadczonych przez nas usług czy poznania podstawowych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

- obsługa Twoich zapytań oraz kierowanych do nas próśb, przekazywanych przede wszystkim działowi obsługi klienta oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadkach, gdy nie są one bezpośrednio związane z realizacją zawartej umowy sprzedaży;

- przygotowywanie konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- przeprowadzanie badań statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczenia (zapewnia to nam możliwości spełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa).

 

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wówczas Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas tak długo, dopóki zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakich możemy dochodzić albo jakie mogą być dochodzone przeciwko nam. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisu szczególnego, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, dopóki jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisu szczególnego, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

W JAKI SPOSÓB SKLEP INTERNETOWY POKROWCZAKI WSZEDŁ W POSIADANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przekazałeś je nam dobrowolnie na etapie zakładania przez siebie konta, zapisu do newslettera, a także składając zamówienia i dokonując zakupu za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego.

 

JAKIE DANE PRZETWARZA SKLEP INTERNETOWY POKROWCZAKI?

Sklep Internetowy Pokrowczaki oferuje użytkownikom usługi sprzedaży. W zależności od tego, czy kontaktujesz się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Swoje dane podajesz nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami. Gdy mówimy o „danych”, mamy na myśli dane osobowe. Są to wszystkie informacje, za pomocą których jesteśmy w stanie natychmiast lub w kombinacji z innymi informacjami zidentyfikować Ciebie w obrocie. Sklep Internetowy Pokrowczaki może przetwarzać następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu (dla osób fizycznych);

- nazwa firmy, adres email, hasło, adres firmy, jej NIP i numer telefonu (dla konta dla firm).

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBLIGATORYJNE?

Aby móc zawrzeć i zrealizować zawartą między nami umowę sprzedaży oraz świadczyć Ci usługę prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, wymagamy podania następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) i numer telefonu (dla osób fizycznych);

- nazwa firmy, adres email, hasło, adres firmy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), NIP i numer telefonu (dla konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wyżej wymienionych danych osobowych, niestety nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy albo może to uniemożliwić jej realizację. Oznacza to, że nie będziesz mógł dokonać zakupu lub założyć konta w Sklepie Internetowym.

 

PO CO SKLEPOWI POKROWCZAKI MOJE DANE?

Sklep Internetowy Pokrowczaki przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich przepisów mających zastosowanie w zakresie ochrony danych. Oczywiście przestrzegamy przy tym prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego zasadniczo przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszej polityce prywatności oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych. Cele te to przede wszystkim realizacja umowy sprzedaży oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo oferowanych przez nas usług.

 

Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa, możemy poprosić Cię o podanie innych niezbędnych danych. Może to być podyktowane względami rachunkowymi lub podatkowymi.

 

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WZGLĘDEM SKLEPU INTERNETOWEGO POKROWCZAKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Jak wspomnieliśmy, gwarantujemy przestrzeganie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Na każdym etapie dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

●        prawa do cofnięcia zgody,

●        prawa dostępu do danych osobowych,

●        prawa do sprostowania danych,

●        prawa do usunięcia danych,

●        prawa do ograniczenia przetwarzania,

●        prawa do przenoszenia danych,

●        prawa do sprzeciwu,

●        prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Poniżej wskazujemy, w jakich konkretnie przypadkach możesz skorzystać z wyżej wspomnianych uprawnień:

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś Sklepowi Internetowemu Pokrowczaki.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep Internetowy Pokrowczaki zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Miej jednak na uwadze, że może to uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 

2. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

3. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niepełne, masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczącego Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Masz także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres bok@pokrowczaki.pl

 

4. Prawo do usunięcia danych (czyli tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

- posiadane przez nas dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

- wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

- wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

- dostrzeżesz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego przewidzianego w obowiązującym prawie krajowym lub unijnym,

 - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pamiętaj, że pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mamy prawo zachować Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązującego prawa krajowego lub unijnego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Miej na uwadze, że do czasu rozpatrzenia tego rodzaju żądania korzystanie z określonych funkcji może być niemożliwe.

Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych przysługuje Ci w następujących przypadkach:

- gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;

- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 

6. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku prześlemy Twoje dane osobowe w formie powszechnie używanej, zapewniającej ich ochronę i pozwalającej na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli :

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym są dla tego celu profilowane.

Pamiętaj, że rezygnacja w formie wiadomości mailowej z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie równoznaczna ze złożeniem przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas Twoje dane, wobec których przetwarzania wniosłeś sprzeciw, zostaną usunięte.

 

KIEDY MOŻESZ ZGŁOSIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym są dla tego celu profilowane.

 

JAKIM PODMIOTOM SKLEP INTERNETOWY POKROWCZAKI UDOSTĘPNIA TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które wspierają nas w oferowaniu usług realizowanych drogą elektroniczną oraz sprzedaży internetowej, czyli takim, które zapewniają: usługi pocztowe, płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, księgowe, które wspomagają obsługę użytkowników oraz klientów Sklepu Internetowego, pomagają w promocji ofert, wspierają nas w kampaniach marketingowych. Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które prowadzą działalność w zakresie przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom.

 

JAK DŁUGO SKLEP INTERNETOWY POKROWCZAKI PRZECHOWUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w czasie obowiązywania zawartej między nami umowy oraz po jej zakończeniu, w celach:

- ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy sprzedaży;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim ciążących na nas obowiązków podatkowych i rachunkowych;

- przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania naszej umowy.

Za Twoją zgodą przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych. Dzieje się to do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W trakcie organizacji oraz trwania konkursów oraz innych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, Sklep Internetowy Pokrowczaki przetwarza Twoje dane wyłącznie przez okres ich trwania i czas rozliczenia przez nas wręczania nagród.

W celu rozliczalności, czyli udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez czas, w którym jesteśmy zobligowani do przechowywania danych lub dokumentów zawierających te dane. Jest  to podyktowane koniecznością udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

 

CZY SKLEP INTERNETOWY POKROWCZAKI PRZEKAZUJE TWOJE DANE DO OŚRODKÓW SPOZA EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC. Oczywiście będzie się to odbywać w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

CZY SKLEP INTERNETOWY POKROWCZAKI BĘDZIE PRZETWARZAŁ TWOJE DANE OSOBOWE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie musisz się niczego obawiać, gdyżnie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w żaden inny sposób nie będzie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Profilowanie danych osobowych będzie polegać na przetwarzaniu Twoich danych (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do celów analitycznych i prognostycznych, mających na celu określenie Twoich preferencji oraz zainteresowań.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SZEROKO ROZUMIANYCH SPRAWACH PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do nas na bok@pokrowczaki.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie. W każdej chwili możesz składać skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana Twoich danych osobowych i realizować swoje uprawnienia.

 

CZY UŻYWAMY TZW. COOKIES?

Sklep Internetowy Pokrowczaki używa niewielkich plików zwanych powszechnie cookies. Zapisywane są one nas na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej nasz Sklep Internetowy w przypadkach, w których przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nas produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy Pokrowczaki. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy Pokrowczaki wykorzystuje dwa typy plików cookies, a mianowicie cookies sesyjne oraz cookies trwałe. W przypadku pierwszego z ww. rodzajów cookies zapisane informacje są po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera usuwane z pamięci urządzenia..

Co się zaś tyczy cookies trwałych, to są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zapamiętaj, że zarówno mechanizm cookies sesyjnych, jak i trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.

 

CO JEŚLI UTRACIŁEM HASŁO DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA ZAŁOŻONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM POKROWCZAKI?

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zapewniamy Ci bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do swojego konta w naszym serwisie. W tym celu stosujemy certyfikat SSL wystawiony przez jedną z wiodących firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

Jeżeli posiadasz konto w naszym Sklepie Internetowym i utraciłeś hasło – nic straconego. Nie przypominamy dotychczasowego hasła, ponieważ każde hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej i uniemożliwiającej jego odczytanie. Dlatego też stwarzamy Ci możliwość wygenerowania hasła nowego.

Jeśli chcesz wygenerować nowe hasło, powinieneś podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Wówczas na Twój adres poczty elektronicznej, podany przy zakładaniu konta, zostanie wysłana wiadomość elektroniczna zawierająca przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie będziesz miał bezpośrednią możliwość ustalenia nowego hasła.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY ZMIENIAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy Cię z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel